ORTAM ÖLÇÜMLERİ

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası gereği, iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımının ölçülebilir, izlenebilir bir şekilde ele alınması gerektiğinden işyerinde termal konfor ve fiziki şartlar açısından uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir.

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarlar hk yönetmelik Madde 5

İşveren, işin gereği ortaya çıkan çalışanların sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek unsurları öğrenmek,izlemek ve önlemek üzere ortam ölçümlerini yaptırıp , sonuçlarına göre gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

İŞLETMELERDE YAPILAN İÇ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İşyeri Havasında Toz-Lif Ölçümü

İşyerlerinde müsaade edilen solunabilir toz sınır değerlerinin aşılmamasına özen gösterilerek tozun neden olduğu akciğer hastalıklarına engel olunabilir. Bunu sağlamak için; solunabilir tozların örneklerinin alınması ve mineralojik özelliklerinin incelenmesi konuları büyük önem kazanmaktadır. Tozla Mücadele Yönetmeliği Madde 8 (1) İşveren, belirlenen periyodik aralıklarla toz ölçümlerinin yapılmasını , işyerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümlerin tekrarlanmasını sağlar.

Günlük Kişisel Toz Maruziyet Ölçümü

Üretimde toz ve lifin ortaya çıktıgı endüstri alanlarında periyodik olarak toz ve lif ölçümleri yapılarak maruziyet miktarları ve toz çeşitlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu ölçüm, çalışma süresi boyunca çalışanların maruz kaldıkları tozun cinsini ve miktarını belirlemeye yönelik bir ölçümdür.

İşyeri Havasında Anlık Gaz Ölçümü

Proses gereği açığa çıkan gazlara maruziyetin belirlenmesi için yapılan ölçümdür.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği Madde 5 – (1) İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

Hava Akım Hızı Ölçümü

Termal konfor, çalışılan ortam için  gereken hava, sıcaklık, nem ve basınç koşullarının yaşama standartlarına uygun olmasıdır. Basıncın yüksek olması da, nemin fazla veya eksik olması da, aşırı sıcak ya da aşırı soğukta insan sağlığına ciddi sorunlar yaratmaktadır. Çalışma ortamı için gerekli koşulları sağlamak için ve koşulların uygunluğunu belirlemek için termal konfor ölçümü yaptırılması gerekmektedir.

İşyeri Ortamından Gürültü Ölçümü

Çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için işyerindeki gürültünün ölçümü yapılmalıdır. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Madde 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirler.

Günlük Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü

Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8 saat) (dB(A) re.20 µPa): TS 2607 ISO 1999: 1990 standardında tanımlandığı gibi, sekiz saatlik iş günü için, anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalamasını ifade eder. Rutin çalışma koşullarında 8 saatlik çalışma süresince kişinin maruz kaldığı gürültünün ortalamasını (Maruziyet etkin değerlerini) vermektedir.

Tüm Vücut Titreşim Kişisel Maruziyet Ölçümü

Çalışma koşullarından kaynaklanan , kaynağında çözülememiş olan titreşime maruz kalan çalışanın, titreşimin neden olabileceği meslek hastalıklarından korunması için gerekli tedbirlerin alınması için yapılan ölçümdür.

Titreşim yönetmeliği Madde 5 – b) Bütün vücut titreşimi için;

1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/s2,

2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 0,5 m/s2 olacaktır.

İşçinin bütün vücut titreşimine maruziyeti bu Yönetmeliğin Ek’inin B bölümünün 1 inci maddesinin hükümlerine göre değerlendirilecek veya ölçülecektir.

El-Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü

Titreşim yönetmeliği Madde 5-

Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri:

Titreşim yönetmeliği’ne göre ;

a) El – kol titreşimi için;

1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2,

2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/s2.

İşçinin el–kol titreşimine maruziyeti, bu Yönetmelik Ek’inin A Bölümünün 1 inci maddesi hükümlerine göre değerlendirecek veya ölçülecektir.

İşyeri Aydınlatma Ölçümü

Aydınlatma ölçümü; İş Sağlığı ve  Güvenliği Kanunu gereğince zorunlu olup, aydınlık şiddetinin standartlar çerçevesinde, maksimum ve minimum sınırlar arasında olup olmadığını belirleyen bir ölçümdür. Aydınlatma ölçümleri, konusunda yetkili, uzman personelimiz tarafından yapılmakta ve kontrol edilmektedir.

Toksik Gaz ve Buhar Ölçümü

İşyerlerinde hammadde, ara veya mamül madde olarak gaz, buhar, sis, duman veya toz şeklinde değişik maddeler bulunur veya çeşitli işlemler sonucu ortaya çıkar. Bunlar işyeri havasını kirletebilirler, çalışanlar için zehirleyici olabilirler.  Bu gaz ve buharların konsantrasyonları uzman ekibimiz tarafından ölçülmektedir.

İşyeri Havasında VOC Ölçümü

Voc ölçümü; işyeri ortamında havadaki uçucu organik bileşiklerin konsantrasyonunun belirlenmesi için yapılan ölçümdür.

İşyeri Havasında Ağır Metal Ölçümü

İşyeri havasında çalışanların sağlığına zarar verecek türde bulunan ağır metallerin tespit ve konsantrasyonlarının ölçümleri yapılıp , sonuçları değerlendirilmektedir.

Ölçüm ve analizler, TSE EN ISO/ IEC 17025 akreditasyon belgesine sahip laboratuvar tarafından yapılmakta ve sonuçları rapor olarak sunulmaktadır.